Voorwaarden

Leonard Sports algemene voorwaarden. 

Artikel 1  Geldigheid van deze voorwaarden. 1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Leonard Sports, gevestigd te Hoogeveen, hierna te noemen Leonard Sports. 1-2 Bijzondere van de voorwaarden van Leonard Sports afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2  Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden. 2-1 Leonard Sports aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen. 2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Leonard Sports onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden. 2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Leonard Sports aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3  Aanbiedingen. 3-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Leonard Sports, exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele emballage. 3-2 Gegevens in drukwerken verstrekt door Leonard Sports zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Leonard Sports niet.

Artikel 4  Afspraken. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Leonard Sports binden hem niet, voor zover ze door Leonard Sports niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5  Overeenkomst. 5-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor Leonard Sports door zijn bevestiging. 5-2 Elke met Leonard Sports aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Leonard Sports zonodig informatie betreffende hem opvraagt. 5-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Leonard Sports bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 6  Prijzen. 6-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. 6-2 Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Leonard Sports niet. 6-3 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. 6-4 Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 7  Gedeeltelijke levering. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling".

Artikel 8  Emballage. Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Leonard Sports.

Artikel 9  Aanbetaling. Leonard Sports is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Leonard Sports de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 10  Leveringstermijnen. 10-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Leonard Sports schriftelijk in gebreke te stellen. 10-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Leonard Sports zijn de goederen te leveren. 10-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 11  Vervoer. De verzending geschiedt op de wijze als door Leonard Sports aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 12  Meer- en minderwerk. 12-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. 12-2 Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking. 12-3 Door Leonard Sports te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 12-4 De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 Burgerlijk Wetboek bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13  Wijziging van de opdracht. 13-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

13-2   Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Leonard Sports ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever. 13-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Leonard Sports buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 14  Annuleren. 14-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Leonard Sports reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Leonard Sports gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Leonard Sports als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Leonard Sports te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen. 14-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Leonard Sports zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15  Reclame. 15-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Leonard Sports terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Leonard Sports wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. 15-2 Leonard Sports dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend. 15-3 Indien de reclame naar het oordeel van Leonard Sports juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 16  Garantie. 16-1 Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleend Leonard Sports aan de opdrachtgever schriftelijk garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Leonard Sports zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien Leonard Sports na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.

16-2   Voor alle goederen en materialen die Leonard Sports niet zelf vervaardigd verleend hij nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht.

16-3   Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 17  Retentierecht. Wanneer Leonard Sports goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Leonard Sports heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 18  Aansprakelijkheid. 18-1 Leonard Sports is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

          Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

          Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

          Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

          Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;

          Verkleuring van de geleve rde zaken ten gevolge van de inwerking van licht; Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

18-2   Leonard Sports is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Leonard Sports of van hen, die door Leonard Sports te werk zijn gesteld. 18-3 Leonard Sports zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 19  Overmacht. 19-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Leonard Sports of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Leonard Sports, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Leonard Sports, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Leonard Sports overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. 19-2 Leonard Sports is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 20  Eigendomsvoorbehoud. 20-1 Zolang Leonard Sports geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Leonard Sports. 20-2 Leonard Sports heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd. 20-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 21  Wanprestatie en ontbinding. 21-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. 21-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Leonard Sports ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichting uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

21-3   De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Leonard Sports eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Leonard Sports op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 22  Betaling. 22-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen contant dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 22-2 Leonard Sports is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen. 22-3 Leonard Sports is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. 22-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Leonard Sports zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 23  Toepasselijk recht. Op alle door Leonard Sports gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Artikel 24  Geschillen. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Leonard Sports, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

LoginRegistreren
Winkelwagen Inhoud winkelwagen:
Aantal 0
Totaal € 0,00
Bekijk inhoud
Agenda

Leonard Sports is van 30 november t/m 2 december aanwezig op de Hengelsport en Boten beurs in de Jaarbeurs in Utrecht.

Dealers

Facebook

Online Dealer Netwerk

Sense Outdoor