Zoek op uitsluitend EAN code
Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN

Leonard Sports algemene voorwaarden. 

Artikel 1  Geldigheid van deze voorwaarden. 1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Leonard Sports, gevestigd te Hoogeveen, hierna te noemen Leonard Sports. 1-2 Bijzondere van de voorwaarden van Leonard Sports afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2  Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden. 2-1 Leonard Sports aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen. 2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Leonard Sports onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden. 2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Leonard Sports aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3  Aanbiedingen. 3-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Leonard Sports, exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele emballage. 3-2 Gegevens in drukwerken verstrekt door Leonard Sports zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Leonard Sports niet.

Artikel 4  Afspraken. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Leonard Sports binden hem niet, voor zover ze door Leonard Sports niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5  Overeenkomst. 5-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor Leonard Sports door zijn bevestiging. 5-2 Elke met Leonard Sports aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de wederpartij zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Wederpartij zal toestaan dat Leonard Sports zonodig informatie betreffende hem opvraagt. 5-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Leonard Sports bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 6  Prijzen. 6-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. 6-2 Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Leonard Sports niet. 6-3 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. 6-4 Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 7  Gedeeltelijke levering. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling".

Artikel 8  Emballage. Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Leonard Sports.

Artikel 9  Aanbetaling. Leonard Sports is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 50% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Leonard Sports de overeenkomst wordt ontbonden heeft de wederpartij het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 10  Leveringstermijnen. 10-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de wederpartij Leonard Sports schriftelijk in gebreke te stellen. 10-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Leonard Sports zijn de goederen te leveren. 10-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de wederpartij zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 11  Vervoer. De verzending geschiedt op de wijze als door Leonard Sports aangegeven. Wenst de wederpartij een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 14  Annuleren. 14-1 Indien de wederpartij de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Leonard Sports reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Leonard Sports gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Wederpartij zal eveneens aan Leonard Sports als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Wederpartij is voorts verplicht Leonard Sports te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen. 14-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Leonard Sports zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15  Reclame. 15-1 Wederpartij is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Leonard Sports terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de wederpartij niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Leonard Sports wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de wederpartij geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. 15-2 Leonard Sports dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend. 15-3 Indien de reclame naar het oordeel van Leonard Sports juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 16  Garantie. 16-1 Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleend Leonard Sports aan de wederpartij schriftelijk garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Leonard Sports zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien Leonard Sports na overleg met de wederpartij gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.

16-2   Voor alle goederen en materialen die Leonard Sports niet zelf vervaardigd verleend hij nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht.

16-3   Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 17  Retentierecht. Wanneer Leonard Sports goederen van de wederpartij onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de wederpartij voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Leonard Sports heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de wederpartij nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 18  Aansprakelijkheid. 18-1 Leonard Sports is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

          Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

          Daden of nalatigheden van de wederpartij, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

          Nalatigheden van de wederpartij in het onderhoud van de geleverde zaken;

          Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;

          Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht; Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

18-2   Leonard Sports is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de wederpartij en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Leonard Sports of van hen, die door Leonard Sports te werk zijn gesteld. 18-3 Leonard Sports zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een wederpartij te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 19  Overmacht. 19-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Leonard Sports of de wederpartij, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Leonard Sports, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Leonard Sports, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Leonard Sports overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de wederpartij enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. 19-2 Leonard Sports is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de wederpartij verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 20  Eigendomsvoorbehoud. 20-1 De eigendom van de geleverde goederen gaat, niettegenstaande de feitelijke af- of oplevering, pas over op wederpartij nadat deze al hetgeen hij ter zake van krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren producten (of diensten) aan Leonard Sports verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koop/aanneemsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede eventuele krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden.  20-2.2Ieder bedrag dat van wederpartij wordt ontvangen, zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die Leonard Sports op wederpartij mocht hebben ten aanzien van welke Leonard Sports in lid 1 niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. 

Daarna zal ieder bedrag dat van wederpartij wordt ontvangen, allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten. 

8.3 Voordat de eigendom van de producten op wederpartij is overgegaan, is deze niet gerechtigd de producten aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. 

Wederpartij is slechts gerechtigd de producten, waarvan Leonard Sports eigenaar is, aan derden te verkopen of (af) te leveren, voor zover dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is. 

8.4 De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Leonard Sports te bewaren en deze te verzekeren tegen risico’s als brand, ontploffing, schade en diefstal. Op eerste verzoek van Leonard Sports zal wederpartij alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband cederen aan Leonard Sports. 

8.5 Indien en zolang Leonard Sports eigenaar van de producten is, zal wederpartij onverwijld schriftelijk op de mededelen wanneer enig onderdeel van de producten verloren is gegaan dan wel is beschadigd, of de producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. 

Voorts zal wederpartij Leonard Sports op eerste verzoek mededelen waar de productenzich bevinden. 

8.6 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal wederpartij onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Leonard Sports. 

Artikel 21  Wanprestatie en ontbinding. 21-1 Indien de wederpartij wederpartij op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. 21-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Leonard Sports ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichting uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

21-3   De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Leonard Sports eveneens, indien de wederpartij in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Leonard Sports op de wederpartij heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 22  Betaling. 22-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen contant dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 22-2 Leonard Sports is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de wederpartij een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen. 22-3 Leonard Sports is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de wederpartij alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. 22-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Leonard Sports zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 23  Toepasselijk recht. Op alle door Leonard Sports gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Artikel 24  Geschillen. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Leonard Sports, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.